Vägledning om börsregler

Vägledning om börsregler för bolag på First North

Här hittar du länkar till regelverk, viktiga uttalanden från Aktiemarknadsnämnden och intressanta beslut från Nasdaqs disciplinnämnd.  


Länkar till Nasdaq


Länkar till andra regelverk


Länkar till Finansinspektionen


Länkar gällande god sed på aktiemarknaden

 

Viktiga uttalanden från Aktiemarknadsnämnden

Följande uttalanden från Aktiemarknadsnämnden vill vi särskilt framhäva:

  • 2015:02 – God sed i fråga om teckningsåtaganden (Eniro).
  • 2015:26 – God sed vid villkorsändring i noterade instrument.
  • 2019:25 – God sed gällande närståendetransaktioner på handelsplattformar (så som First North)

 

Viktiga vägledande beslut från Nasdaqs disciplinnämnd

Så som en reglerad marknad är Nasdaq Stockholm skyldig enligt lagar och förordningar att utse en disciplinnämnd för att hantera frågor om misstänkta brott mot börsens regler. Nasdaqs disciplinnämnd är oberoende gentemot Nasdaq. Dess beslut kan inte överklagas. Här är några beslut vi finner extra intressanta:

  • Om namn på motparten i pressmeddelanden
  • Gällande tidpunkten för offentliggörande av insiderinformation.

 

Viktiga vägledande beslut från Finansinspektionen

  • Finansinspektionens ger sanktionsavgift till First North-bolag pga bristande MAR-efterlevnad (Svenska). Av beslutet framgår att noterade bolag måste upprätta loggbok även om insiderinformationen offentliggörs så snart som möjligt.